/ / Video tap the hinh tai nha

Video tap the hinh tai nha

Liên hệ: 0917 34 35 36

MÁY TẬP THỂ DỤC | MAY TAP THE DUC | MÁY TẬP THỂ HÌNH | MAY TAP THE HINH | MAY TAP THE THAO | MÁY TẬP THỂ THAO | MÁY TẬP THỂ DỤC ĐA NĂNG | MAY TAP THE DUC DA NANG | MÁY TẬP THỂ DỤC TẠI NHÀ | MAY TAP THE DUC TAI NHA | MÁY TẬP THỂ HÌNH ĐA NĂNG | MAY TAP THE HINH DA NANG | MÁY TẬP THỂ HÌNH TẠI NHÀ | MAY TAP THE HINH TAI NHA | MÁY TẬP ĐA NĂNG | MAY TAP DA NANG | MÁY CHẠY BỘ | MAY CHAY BO | MÁY TẬP CHẠY | MAY TAP CHAY | MÁY ĐI BỘ | MAY DI BO |

DỤNG CỤ TẬP THỂ HÌNH | DUNG CU TAP THE HINH | DỤNG CỤ TẬP THỂ DỤC | DUNG CU TAP THE DUC | DỤNG CỤ TẬP THỂ THAO | DUNG CU TAP THE THAO | DỤNG CỤ THỂ THAO | DUNG CU THE THAO | DỤNG CỤ THỂ DỤC | DUNG CU THE DUC | DỤNG CỤ THỂ DỤC THỂ THAO | DUNG CU THE DUC THE THAO | DỤNG CỤ THỂ HÌNH | DUNG CU THE HINH |

THIẾT BỊ TẬP THỂ DỤC | THIET BI TAP THE DUC | THIẾT BỊ TẬP THỂ HÌNH | THIET BI TAP THE HINH | THIET BI THE DUC | THIẾT BỊ THỂ DỤC | THIẾT BỊ THỂ HÌNH | THIET BI THE HINH | THIET BI THE THAO | THIẾT BỊ THỂ THAO | THIẾT BỊ THỂ DỤC THỂ THAO | THIET BI THE DUC THE THAO |

Tư vấn cách mua máy tập thể dục

B ậ n r ộ n vi ệ c c ơ quan, vi ệ c nhà. và vô s ố lý do khác khi ế n nhi ề u ng ườ i ch ọ n gi ả i pháp mua máy t ậ p th ể d ụ c t ạ i nhà thay cho vi ệ c ph ả i đ ế n các trung tâm th ể d ụ c 3-4 bu ổ i m ỗ i tu ầ n. Đáp ứ ng nhu c ầ u này, các nhà s ả n xu ấ t, phân ph ố i không ng ừ ng tung ra th ị tr ườ ng nh ữ ng máy t ậ p thông d ụ ng và hi ệ n đ ạ i, đ ủ các ch ứ c năng.

Đa d ạ ng v ề tính năng

Vô s ố công d ụ ng s ẽ đ ượ c ng ườ i bán k ể ra khi b ạ n h ỏ i mua máy, t ừ lo ạ i chuyên dùng luy ệ n t ậ p các đ ộ ng tác đ ế n máy massage v ừ a làm đ ẹ p v ừ a giúp th ư giãn, ch ữ a b ệ nh. Thông d ụ ng nh ấ t là máy t ậ p gi ố ng xe đ ạ p không dùng đi ệ n. Khi t ậ p k ế t h ợ p c ả tay chân, có tác d ụ ng v ậ n đ ộ ng toàn thân. B ạ n có th ể ki ể m soát đ ộ ng tác c ủ a mình thông qua các đ ồ ng h ồ ch ỉ th ờ i gian, t ố c đ ộ , s ố l ầ n t ậ p, đ ồ ng th ờ i có nút ch ỉ nh đ ộ cao th ấ p cho yên ng ồ i và tay lái, c ả đ ộ n ặ ng nh ẹ khi đ ạ p. Máy t ậ p b ụ ng k ế t h ợ p v ớ i chân đ ể t ậ p các đ ộ ng tác n ằ m s ấ p, ng ử a, nghiêng hay ng ồ i trên gh ế . Mu ố n g ọ n nh ẹ h ơ n, b ạ n ch ọ n d ụ ng c ụ t ậ p b ụ ng t ạ i nhà. Lo ạ i này ch ỉ dùng dây co giãn đ ể t ậ p trong t ư th ế n ằ m và đ ứ ng, ch ủ y ế u d ự a vào l ự c c ủ a tay. Các máy t ậ p dùng đi ệ n ti ệ n d ụ ng h ơ n nh ư ng ch ủ y ế u dùng đ ể ch ạ y b ộ . Riêng m ộ t s ố máy ngo ạ i nh ậ p có ch ứ c năng đi ề u ch ỉ nh đ ộ d ố c c ủ a th ả m đi b ộ .

Máy t ậ p đ ơ n năng v ớ i nhi ề u tác d ụ ng giúp nhi ề u ng ườ i cùng lúc có th ể v ừ a đi b ộ , xoay eo, v ừ a leo núi giúp c ơ đùi săn ch ắ c, eo thon. Đa năng h ơ n là máy t ậ p có massage b ụ ng dùng đi ệ n 220V, 5 t ố c đ ộ , 6 đ ộ ng tác massage t ừ c ổ đ ế n đùi. B ộ ph ậ n khác đ ể t ậ p đ ộ ng tác chèo thuy ề n, có thêm 2 tay n ắ m giúp ng ườ i t ậ p luy ệ n đ ộ ng tác hít đ ấ t và c ả gh ế ng ồ i đ ể đ ạ p xe. M ộ t s ố máy còn đ ượ c qu ả ng cáo là giúp tăng tr ưở ng chi ề u cao, ch ữ a l ư ng gù, hi ệ u ch ỉ nh c ộ t s ố ng, th ư giãn các kh ớ p, xoay eo ch ữ a b ệ nh gai c ộ t s ố ng.

Cân nh ắ c khi ch ọ n máy

C ầ n tìm hi ể u c ặ n k ẽ cách s ử d ụ ng cũng nh ư tính năng c ủ a máy đ ể l ự a ch ọ n đ ượ c lo ạ i máy phù h ợ p, khai thác h ế t tính năng c ủ a máy. Đ ố i v ớ i nh ữ ng ng ườ i có ti ề n s ử b ệ nh án v ề tim m ạ ch t ố t nh ấ t là nên tham kh ả o ý ki ế n bác sĩ cũng nh ư ki ể m tra s ứ c kh ỏ e k ỹ càng tr ướ c khi mua máy. Khi ch ọ n mua máy t ậ p c ầ n đ ế n nh ữ ng n ơ i bán uy tín, ch ọ n nh ữ ng nhãn hi ệ u đáng tin c ậ y, có s ự h ướ ng d ẫ n c ụ th ể và giá c ả phù h ợ p. M ộ t s ố lo ạ i máy n ổ i ti ế ng nh ư Nike, Wilson, Jaguar. có giá t ừ 5-27 tri ệ u đ ồ ng/máy tùy lo ạ i. Các lo ạ i máy chính hi ệ u c ủ a Đài Loan, Vi ệ t Nam đ ượ c tiêu th ụ nhi ề u h ơ n nh ờ giá c ả phù h ợ p v ớ i s ố đông ng ườ i tiêu dùng, t ừ vài trăm ngàn đ ế n vài tri ệ u đ ồ ng/b ộ . H ầ u h ế t các máy đ ề u có ph ụ tùng thay th ế khi các chi ti ế t h ỏ ng hóc, b ả o hành t ừ 6 tháng đ ế n 2 năm.

Tài liệu khác: